Câu đố về quả:

Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời
Lơ lửng giữa trời mà đeo bị cát?