Câu đố về cây:

Cây xanh xanh, lá xanh xanh
Bông ở trên cành, trái ở “mé sông”?