Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Bỏ đầu thứ bậc dưới anh
Bỏ đuôi, tôi lại chạy nhanh hơn người.
Nếu mà để cả đầu đuôi
Ở đâu có hội xin mời tôi đi.
(Là chữ gì?)