Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cây gì ngày tháng tảo tần
Giúp bà đi khắp xóm gần, làng xa?
Cây gì không là không hoa
Vai khiêng dây thép chạy qua làng mình?
(Là những cây gì?)