Câu đố về đồ vật:

Cầu sao lại bắc trong nhà
Tầng trên tầng dưới nối tình đôi ta?