Đường ngay thông thống.

Hai cống hai bên.

Trên hàng gương.

Dưới hàng lược.

Là cái gì?