Suốt ngày thở cát rong chơi,
Tốn công vô ích là tôi đây mà.

Suốt ngày thở cát rong chơi, Tốn công vô ích là tôi đây mà.