Quê hương ở mãi rừng sâu,
Họ nhà cày, cáo đã lâu bao đời,
Nhưng chẳng hôi hám ai ơi,
Thân tôi luôn tỏa hương trời ngát hương.

Quê hương ở mãi rừng sâu, Họ nhà cày, cáo đã lâu bao đời, Nhưng chẳng hôi hám ai ơi, Thân tôi luôn tỏa hương trời ngát hương.