Mình xanh mà mặc áo xanh,
Làm hại cây cỏ hoành hành khắp nơi.

Mình xanh mà mặc áo xanh, Làm hại cây cỏ hoành hành khắp nơi.