Loài sâu phá hoại hoa màu,
Người người một ý mau mau diệt trừ.
Riêng tôi người lại tương tư,
Thương yêu chăm sóc chẳng từ hôm mai.
Cảm ơn tình nghĩa lâu dài,
Tơ vương gửi lại nhớ hoài trần gian.

Loài sâu phá hoại hoa màu, Người người một ý mau mau diệt trừ. Riêng tôi người lại tương tư, Thương yêu chăm sóc chẳng từ hôm mai. Cảm ơn tình nghĩa lâu dài, Tơ vương gửi lại nhớ hoài trần gian.