Loài chim nói được tiếng người,
Miệng luôn chào hỏi khách mời vào chơi

Loài chim nói được tiếng người, Miệng luôn chào hỏi khách mời vào chơi