Là vua của mọi loài chim,
Nhìn đuôi là biết phải tìm đâu xa

Là vua của mọi loài chim, Nhìn đuôi là biết phải tìm đâu xa