Khi còn nhỏ biết lội bơi.
Khi lớn mọc cánh bay nơi xó nhà.

Khi còn nhỏ biết lội bơi. Khi lớn mọc cánh bay nơi xó nhà.