Da anh xanh tựa lá cây
Kiếm đâu chiếc áo cánh dầy cũng xanh
Suốt ngày vác kiếm tập tành
Một chữ chẳng học sao thành trò ngoan?

Da anh xanh tựa lá cây Kiếm đâu chiếc áo cánh dầy cũng xanh Suốt ngày vác kiếm tập tành Một chữ chẳng học sao thành trò ngoan?