Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cánh gì lắm núi nhiều cây trập trùng?