Câu đố tổng hợp:

Cái gì không cánh mà bay
Không chân cứ chạy, không tay cứ bò
Làng trên xã dưới nơi nào
Tỉnh này xứ nọ, cùng mò tới nơi
Là gì?