Câu đố chữ gì:

Sinh ra bạn với nước non
Đầu xa được cháu, được con nể vì
Thêm sắc thần chết quay đi
Bạn cùng cây lá xanh rì niềm vui?