Câu đố về động vật:

Cá gì nghe đã thấy thèm?
Cá gì hụt cẳng chết chìm dưới sâu?
Cá gì đủ chữ, xứng câu?
Cá gì trốn học, nhảy rào rong chơi?
(Là những cá gì?)