Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bỗng dưng nổi giận đùng đùng
Đánh người toi mạng ung dung ra về?

Đố là gì?