Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Bốn lần đổi họ thay tên
Vùi chôn xác giặc, đỏ sống chặn dòng?

Đố là sông gì?