Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Long, lân, qui, phụng. Cúc, trúc, mai, lan
Cửa gì chí khí như hàng nam nhi?