Câu đố về đồ vật:

Bốn chân mà chỉ ở nhà
Khi nào khách đến kéo ra: mời ngồi?