Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cái răng, cái tóc là gốc con người
Sao anh nỡ lấy kéo, cắt rời nó đi?