Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bay trong gió, chìm trong nước
Thành cồn, thành động, đụn cao, bãi dài?

Đố là gì?