Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Không Bãi Trước, chẳng Bãi Sau
Bãi gì tĩnh mịch, đá đen, dứa đầy?