Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bảo con trở lại quê nhà.
Thù nhà, nợ nước báo đền, đố ai?