Câu đố về thức ăn:

Bánh sao không ở trên khô
Lại xuống sao sống, bạn cùng rong rêu?