Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Bằng trái cau
Lau chau đi trước.
(Là gì?)