Câu đố về vật dụng:

Bác học trí thức là ta
Lòng luôn rộng mở người ta trông vào
Là cái gì?