Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Con gì hình chẳng ra gì 

Không chân mà đứng, không gió mà đi?