Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ba lần ẩn náu tránh quân Minh
Một nẻo quanh co, trời giấu đất dành?