Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Anh hùng lỗi lạc, toàn tài
Giúp Lê Thái Tổ lên ngai trị vì?