Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Ăn trước mà lại ăn thừa
Ngày ngày giúp chúa, chầu vua nhọc nhằn?