Câu đố về động vật:

Ăn trên ngồi trốc là mày
Tao mà bắt được giết mày không tha.
Là con gì?