Câu đố về các loại bánh:

Ấn cong sắp chữ, đố ai bánh gì?
(Là bánh gì?)