Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng Tổng đốc Hà thành
Thành bị thất thủ chết nhanh theo thành?