Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Bằng một bước mà bước không qua.
(Là gì?)