Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng nổi tiếng “Hùm Thiêng”
Của vùng Yên Thế, tụ binh diệt thù?