Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng lãnh đạo “Đông Du”
Đưa người sang Nhật, kháng Tây diệt thù?