Đố ai:

Ai sinh ai dưỡng mẹ cha
Tấm lòng nhân hậu bao la biển trời
Nuôi con dạy cháu nên người
Phơ phơ tóc bạc một đời hy sinh?