Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người quê ở Châu Phong
Giận giặc tham bạo, thù chồng chẳng qua
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành