Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người mới được lên ba
Roi sắt, ngựa sắt xông ra trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời?