Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người khí tiết tuyệt vời
Rơi vào tay giặc vẫn lời thép đanh
“Ta thà làm quỷ nước Nam
Làm vương đất Bắc, ta thề chẳng ham”?