Có gạch mà chẳng xây nhà,
Đào hầm, đào hố sống qua tháng ngày

Có gạch mà chẳng xây nhà, Đào hầm, đào hố sống qua tháng ngày