Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai người bóp nát quả cam
Hờn vua đã chẳng lo bàn việc quân.
"Phá cường địch, báo hoàng ân”
Dựng nên cờ nghĩa xả thân diệt thù.
(Là ai?)