Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ải nào núi đã giăng giăng
Năm xưa tướng giặc Liễu Thăng rụng đầu?