Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Xuất thân dòng dõi danh gia
Lớn lên gặp cảnh nước nhà nhiễu nhương
Cảnh người thấy lại càng thương
“Kim Vân Kiều” truyện vấn vương lòng mình?