Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tố Như tự, hiệu Thanh Hiên
Danh nhân thế giới, sáng tên “Truyện Kiều”.