Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Xe duyên kết tóc gái trai
Đưa đường dẫn lối biết bao duyên tình?