Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Xanh trời, xanh lá, xanh cây

Bao nhiêu thú dữ, đều ôm vào lòng?